سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 91/4/25 | 10:57 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

از لنگه میپرسن سفر چطور بود میگه خیلی 

استرس داشتم چون همش میگفتن لنگرو

بندازین تو ابترسیدم
تاریخ : پنج شنبه 91/4/22 | 5:38 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

خو ب  است در این باغ چو گل خندیدن

نی رنجه دلی کردن ونی رنجیدن  پندی شنو که خیر بسیار در اوست

کم گفتن وکم خوردن و کم خوابیدنبلبلبلو
تاریخ : پنج شنبه 91/4/22 | 5:34 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

انهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار

نه انانی که برایت نقش بازی کرده اندمؤدب
تاریخ : پنج شنبه 91/4/22 | 5:32 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

ماشبی دست براریم ودعایی بکنیم

غم هجران تورا چاره زجایی بکنیم
تاریخ : پنج شنبه 91/4/22 | 5:29 عصر | نویسنده : مبینا خازنی

سلام اول هر کلام

پیمانی که در طوفان با خدا می بندی

در ارامش فراموش نکن
پیچک